تلگرافخانه انگلیسی ها چابهار

تلگرافخانه انگلیسی ها چابهار

بین سال های 1867 الی 1869 (که مصادف است با سال 1248 هجری شمسی) کمپانی هند شرقی به عنوان اولین مرکز تجاری در بین بنادر ایران شروع به ساختن یک مرکز نمود که بعدها، ساختمان تلگرافخانه انگلیسی ها چابهار اسم گرفت. این ساختمان تلگراف در اصل برای رونق دریانوردی، تجارت و ایجاد ارتباط بین هند، [...]

تلگرافخانه انگلیسی ها چابهار ادامه مطلب »