یکی از مدل های اقامت گاهی حساب می شود. سوییت بیشتر برای کسانی خوب است که به صورت گروهی می خواهند سفر کنند و همه در یک جا باشند.